Disclaimer

Disclaimer website Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.npdi.nl) van de Stichting Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (hierna te noemen NPDI). Door de website te gebruiken stemt u in me deze disclaimer. 

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
Het NPDI behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Hoewel het NPDI zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt het NPDI geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevind” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Het NPDI geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel het NPDI redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Het NPDI garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen geval is het NPDI aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • 1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • 2. De informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • 3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan het NPDI of aan u wordt gezonden;
  • 4. De werking of niet niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • 5. Misbruik van deze website;
  • 6. Verlies van gegevens;
  • 7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. 
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien het NPDI op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien het Werkgeversforum op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Het NPDI, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NPDI of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. 

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van het NPDI. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door het Werkgeversforum worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Het Werkgeversforum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan het NPDI stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Het NPDI raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan het NPDI te sturen.  

Gebruik software

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Het NPDI wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand. 

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door het NPDI te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Het NPDI behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Het NPDI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.  

Diversen

Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Persoonlijk gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van ons privacy statement. Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot het NPDI. U kunt online contact met ons opnemen via info@npdi.nl of telefonisch: 0626166190. 


Uit de praktijk

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'